เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

หลักสูตร/การประชุม

ขอเชิญร่วมการสัมมนา “การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่ปรึกษาในการบริหารจัดการศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “การบริหารงานบุคคลยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 1

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “การบริหารงานบุคคลยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารงานบุคคลและทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและประเด็นข้อกฎหมายที่จำเป็นต่อการบริหารงานบุคคล

การประชุมวิชาการนานาชาติ “The 12th International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Coastal Seas” (EMECS 12)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 12th International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Coastal Seas” (EMECS 12) ในหัวข้อ “Cooperative stewardship for integrated management toward resilient coastal seas”

การประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC International Conference Green Chemistry

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC International Conference Green Chemistry ระหว่างวันที่ 9-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย “Road to Success: From Basic Research to Applications and Impact” จากสองนักวิจัยดีเด่น

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Road to Success: From Basic Research to Applications and Impact” จาก ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์

Search