เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

หลักสูตร/การประชุม

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน” รุ่นที่ 3

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน” รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์

เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดจัดหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมายของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงทางการเงิน

ปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 1/2561

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแจ้งการปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 1/2561 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวนแล้ว

เปิดรับสมัครเข้าอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต/ปรับปรุงแผนกายภาพด้วย UAV”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต/ปรับปรุงแผนที่กายภาพด้วย UAV เพื่อช่วยสนับสนุนงานแผนที่ภาษีฯ และงานกองช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561”

เปิดรับสมัครเข้าอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแผนที่ภาษีฯ เชิงรุก”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแผนที่ภาษีฯ เชิงรุก สนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2561”

Search