เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

หลักสูตร/การประชุม

เปิดรับสมัครเข้าอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแผนที่ภาษีฯ เชิงรุก”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแผนที่ภาษีฯ เชิงรุก สนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2561”

เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคารด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสถาปนิก วิศวกร นักภูมิศาสตร์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคารด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน” (Building Information Modeling Using Terrestrial Laser scanner)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 “Integrative Approach in CBT”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ” รุ่นที่ 1/2561

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ” รุ่นที่ 1/2561

Search