เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

หลักสูตร/การประชุม

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 3/2562

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 3/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ซอฟต์แวร์ และประสบการณ์ในการบริหารงานสมัยใหม่เชิงยุทธศาสตร์นับตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำงบประมาณและการบริหารโครงการ รวมถึงการประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินงานไปใช้ได้จริงในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop

ปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะพื้นฐานจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม รุ่นที่ 3”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแจ้งการปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะพื้นฐานจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม รุ่นที่ 3” เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวนแล้ว

เปิดรับสมัครการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำแผนที่ด้วยโดรน”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสถาปนิก วิศวกร นักภูมิศาสตร์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำแผนที่ด้วยโดรน” (Drone Mapping Workshop)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะพื้นฐานจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม รุ่นที่ 3”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ทักษะพื้นฐานจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม Basic Skills in CBT Workshop” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 16 ตึก ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “Best of The Best2”

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร “Best of The Best2 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ ดร. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ราชบัณฑิตและอดีตอธิการบดีสถาบัน AIT ให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภาวะผู้นำและการบริหารภายใต้ภาวะวิกฤติ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 48 คน ได้เรียนรู้และพร้อมที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย

Search