เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

หลักสูตร/การประชุม

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ” รุ่นที่ 1/2561

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ” รุ่นที่ 1/2561

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการต่อสู้และนำเสนอพยานหลักฐานในคดีฟอกเงิน”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการต่อสู้และนำเสนอพยานหลักฐานในคดีฟอกเงิน” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00–17.00 น. ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครหลักสูตรวุฒิบัตร “การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจประกันภัย” รุ่นที่ 1

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจประกันภัย” รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่จำเป็นต่อการกำกับดูแลงานด้านธุรกิจประกันภัย

เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 9

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility” ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility” ประจำปีงบประมาณ 2560

Search