เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

บริการของเรา

บริการของเรา

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการวิชาการและงานวิจัยแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้

งานแผน นโยบายและยุทธศาสตร์

 • สาขาการเกษตรและพัฒนาชนบท
 • สาขาการศึกษา
 • สาขากฎหมาย
 • สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร
 • สาขามาตรฐานคุณภาพ

งานการตลาดและการเงิน

 • สาขาการเงิน
 • สาขาการท่องเที่ยว
 • สาขาประชากร
 • สาขาการประชาสัมพันธ์
 • สาขาการวิจัยและการประเมินผล

งานไอทีและโลจิสติกส์

 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
 • สาขาคมนาคมขนส่ง

งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

 • สาขาสิ่งแวดล้อม
 • สาขาสาธารณสุข
 • สาขาอุตสาหกรรม
 • สาขาการประปาและสุขาภิบาล

งานออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

 • สาขาพลังงาน
 • สาขาพัฒนาเมือง
 • สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 • สาขาเบ็ดเตล็ด

งานหลักสูตร อบรม และการประชุม

 • งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการประชุมวิชาการในสาขาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรทุกระดับชั้นของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่น ๆ

 • งานคลัสเตอร์วิจัยและโครงการพิเศษ
  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยภายใต้คลัสเตอร์วิจัยต่าง ๆ ในการกำกับดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาให้เกิดเครือข่ายด้านการวิจัยที่เข้มแข็ง
 • งานคลินิกวิจัยและเผยแพร่วิชาการ
  การให้บริการตรวจภาษา manuscript และผลงานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษา เพื่อสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • งานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและต่างประเทศ
  การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดผลงานวิจัยเชิงประจักษ์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น
 • งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ “Unisearch Journal”
  สื่อกลางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และต่อยอดทางวิชาการของผลงานการศึกษาวิจัย โครงการวิจัยของคณาจารย์ ตลอดจนนักวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และสามารถนำไปต่อยอดผลงานทางวิชาการอันจะยังประโยชน์และเป็นแรงขับเคลื่อนต่อการพัฒนาประเทศทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคในทุกภาคส่วน
 • งานสื่อสารผ่านรายการวิทยุ “รอบตัวเรา”
  นำเสนอและให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและงานด้านสิ่งแวดล้อมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งประเด็นความรู้และข่าวในสังคมที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ฟังได้รับความรู้ทางวิชาการด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อหรือประเด็นต่าง ๆ ที่ทางรายการนำเสนอ ในวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ เวลา 10.30-10.55 น. ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz

 

โครงการพิเศษ

 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน
  หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง ถือกำเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงทุ่มเทและเสียสละพระวรกายในอันที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเป็นบทเรียน ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงของประเทศที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนสืบไป
 • Nonthaburi Project
  โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน อีกทั้งพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านภาษาให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดภาษา ทั้งการพูด การฟัง ได้อย่างถูกต้องและสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้

ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-2880 โทรสาร. 0-2218-2859
Email: unisearch@chula.ac.th

Search