เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

ในรั้ว Unisearch

งานครบรอบการสถาปนา 47 ปี คณะนิติศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปีแห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ณ อาคารเทพทวาราวดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองกรรมการผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีรัตน์ รวมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสเข้าพบเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการและงานวิจัยของศูนย์บริการวิชาการฯ

งานครบรอบการสถาปนา 23 ปี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 23 แห่งการสถาปนาศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานครบรอบการสถาปนา 106 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิทยทรัพยากร

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานวิทยทรัพยากร ณ อาคารมหาธีรราชานุสรณ์


ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-2880 โทรสาร. 0-2218-2859
Email: unisearch@chula.ac.th

Search