เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

รอบรั้วโครงการ

ขอเชิญร่วมงาน Industrial R&D Fund Fair

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่วนงานความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและต่างประเทศ ขอเชิญอาจารย์/บุคลากร/นักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน “Industrial R&D Fund Fair” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปี 2561

ในฐานะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ให้เป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายงานวิจัยพื้นที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Talent Mobility Fair 2017

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน “Talent Mobility Fair 2017” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific 2017 (RTPC 2017) โดยความร่วมมือระหว่าง WTO, ITD และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization (WTO)) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development (ITD)) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติและศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific 2017 (RTPC 2017)

จุฬาฯ โชว์ผลงานวิจัยนวัตกรรมในงานแสดงสินค้านวัตกรรมและการออกแบบของไทยและนานาชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนวัตกรรมและผลงานวิจัยด้านการออกแบบของอาจารย์และนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปจัดแสดงภายใต้นวัตกรรมจาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเกษตร กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบ กลุ่มพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มบรรจุภัณฑ์ กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์


ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-2880 โทรสาร. 0-2218-2859
Email: unisearch@chula.ac.th

Search