เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

รอบรั้วโครงการ

MOU โครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมทำปะการังเทียม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริษัท เชพรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมจำนวน 8 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลบริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การแถลงข่าวเพาะปะการังโต๊ะแบบพุ่มจากสเปิร์มแช่เยือกแข็ง

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือ (นสร.กร.) จัดงานแถลงข่าวเรื่อง “ครั้งแรกของโลก...นักวิทย์ไทยเพาะปะการังโต๊ะแบบพุ่มด้วยสเปิร์มแช่เยือกแข็ง” ซึ่งคิดค้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และรองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

งานเสวนา “100 ปี ถนนพระรามที่สี่ : สานพลังความร่วมมือ พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา “100 ปี ถนนพระรามที่สี่ : สานพลังความร่วมมือ พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” พร้อมเปิดตัวโครงการ CU Social Living Lab เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โถงหน้าสำนักงาน ชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรี เพื่อเปิดมุมมองการพัฒนาสังคมเมืองบนถนนพระรามที่สี่นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแนวทางการเปลี่ยนผ่านของเมืองในอนาคตแก่ผู้แทนในทุกภาคส่วน

การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Core-to-Core RENSEA Seminar on Coastal Ecosystems in Southeast Asia” ครั้งที่ 3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ University of Tokyo จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “Core-to-Core RENSEA Seminar on Coastal Ecosystems in Southeast Asia” ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ในด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) บริหารโครงการโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ “ภารกิจพิชิตขั้วโลก”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักงานวิทยทรัพยากร และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมจัดนิทรรศการ “ภารกิจพิชิตขั้วโลก : Polar Exploration” ณ โถงนิทรรศการชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562


ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-2880 โทรสาร. 0-2218-2859
Email: unisearch@chula.ac.th

Search