เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

รอบรั้วโครงการ

นิทรรศการโรงพยาบาลปะการัง (Coral Hospital)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ National Museum of Marine Biology and Aquarium ของประเทศไต้หวัน จัดนิทรรศการโรงพยาบาลปะการัง (Coral Hospital) ณ อาคารธีรมหาราชานุสรณ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร บริเวณโถงชั้น 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ กล่าวเปิดนิทรรศการ

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการศึกษาในพื้นที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฯ พร้อมด้วย นายลือชัย ครุธน้อย นักวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม และนางสาวเปรมสุดา จิ๋วนอก เจ้าหน้าที่งานวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการฯ เข้าร่วม “การประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการศึกษาในพื้นที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์”

ขอเชิญชมการแสดงผลงานของจุฬาฯ ในงานแสดงสินค้านวัตกรรมและการออกแบบของไทยและนานาชาติ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมการแสดงผลงานด้านการออกแบบและนวัตกรรมต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน “งานแสดงสินค้านวัตกรรมและการออกแบบของไทยและนานาชาติ หรือ Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E. 2017)”

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินขีดความสามารถในการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมหารือการแก้ปัญหาพื้นทื่ภูทับเบิก

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฯ และอาจารย์ ดร. ชนิตา ดวงยิหวา อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมประชุมกับคุณณรงค์ คงคำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนจากกองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยว


ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-2880 โทรสาร. 0-2218-2859
Email: unisearch@chula.ac.th

Search