เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

รอบรั้วโครงการ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ 9

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ผู้จัดการโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม รองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนเข้ารับประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะหนึ่งในองค์กรผู้สนับสนุนการจัด “การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ครั้งที่ 9

พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific 2017

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization (WTO)) และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development (ITD)) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติและศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific 2017 (RTPC 2017)

พิธีมอบเข็มวิทยฐานะและปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร “The Prospect” รุ่นที่ 7

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร “The Prospect” รุ่นที่ 7

ขอเชิญร่วมงาน Industrial R&D Fund Fair

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่วนงานความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและต่างประเทศ ขอเชิญอาจารย์/บุคลากร/นักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน “Industrial R&D Fund Fair” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปี 2561

ในฐานะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ให้เป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายงานวิจัยพื้นที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-2880 โทรสาร. 0-2218-2859
Email: unisearch@chula.ac.th

Search