เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

รู้จักเรา

รู้จักเรา

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chula Unisearch, Chulalongkorn University
เป็นหน่วยงานวิสาหกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยในการดำเนินการร่วมกับองค์กรภายนอก เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนางานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรูปแบบการบริหารงานชัดเจนและเป็นอิสระ จึงทำให้ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว มีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นสูง และสามารถตอบโจทย์ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี

ความพร้อมและความมุ่งมั่น

ด้วยความพร้อมและความมุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการและงานวิจัยแก่สังคม ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นทะเบียนกับ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล หมายเลข 139 ระดับ 1 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษา ครอบคลุมสหสาขาวิชาทั้งหมด 18 สาขา ได้แก่ สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท สาขาการศึกษา สาขาพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาการเงิน สาขาสาธารณสุข สาขาอุตสาหกรรม สาขาประชากร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาการท่องเที่ยว สาขาการคมนาคมขนส่ง สาขาการพัฒนาเมือง สาขาการประปาและสุขาภิบาล สาขากฎหมาย สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาการวิจัยและการประเมินผล สาขาเบ็ดเตล็ด

ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ นอกจากนี้ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในหลากหลายสาขาวิชา อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์นี้

วิสัยทัศน์

  • ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พันธกิจ

  • เชื่อมโยงและประสาน การถ่ายทอดนวัตกรรมและศักยภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
  • สนับสนุน-ส่งเสริม งานวิจัยและระบบวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่านิยม

  • บริการด้วยใจ อย่างมืออาชีพ

นโยบายคุณภาพ

  • มุ่งมั่นบริการวิชาการด้วยคุณภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงานแก่สังคม

ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-2880 โทรสาร. 0-2218-2859
Email: unisearch@chula.ac.th

Search