• FN-BN-10

    FN-BN-10

  • RV-Banner-WB-HSM

    RV-Banner-WB-HSM

Chula Unisearch

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินและการลงทุนกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบกับธุรกิจสินเชื่อและหลักประกันของสถาบันการเงิน ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะบริการของระบบการชำระเงินและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20, 21, 22, 27 และ 28 เมษายน  2560 รวม 5 วัน ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถส่งใบลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือ LINE ID: 0818089737 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2560 และสามารถสำรองที่นั่งด้วยตนเองที่ https://goo.gl/dp4ucC  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา แผนวิชิต โทร 081 808 9737 

     คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาสำหรับสื่อมวลชนในหัวข้อ จากขั้วโลกใต้ถึงไทย เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 217 อาคารชีววิทยา 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเปิดเผยข้อมูลใหม่จากการค้นพบในการสำรวจขั้วโลกภายใต้โครงการขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการจัดทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง โดยได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และศาสตราจารย์ ดร. วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรผังเมืองมหาบัณฑิต (หัวหน้าโครงการ) เป็นผู้กล่าวชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ

     กระทรวงพลังงาน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านพลังงานและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคเอเชีย “มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 หรือ Sustainable Energy & Technology Asia (SETA 2017)ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ

     Chulalongkorn - Nonthaburi Project is seeking for efficient and hard working foreign teachers. We have many positions available for teaching English, Mathematics, and Science for this coming semester, May 2017.

หน้า 1 จาก 32