Chula Unisearch

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานจัดการทั่วไปและบริการ ส่วนบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารสำนักงาน ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.unisearch.chula.ac.th และ ยื่นเอกสารการสมัครงานด้วยตนเองหรือส่งเอกสารการสมัครงานมาที่ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254  อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 2182880 ต่อ 522 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2559 ในวันและเวลาทำการ  ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาควิชาผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผน และ การจัดทำผังเมืองรวมของเทศบาลท้องถิ่น”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ และความสามารถด้านการวางแผนพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองรวมแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม การฝึกอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2559 - 26 พฤศจิกายน 2559 ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 – 16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิจัยจุฬาฯ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือโทรสาร 02218-2888 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2559 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจริญพร  ม่วงกูล หรือ คุณเมริสา จุรณะโกเศศ งานหลักสูตร อบรม และการประชุม ส่วนบริการวิชาการและวิจัย 1 โทร 0-2218-2880 ต่อ 114, 133

     สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเสวนาในหัวข้อ “เชื้อเพลิงชีวมวลแข็ง ทางเลือก ทางรอด พลังงานในอุตสาหกรรมไทย”ขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-12 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลแข็งในภาคอุตสาหกรรม โดยการเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้แทนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมแสดงข้อมูล พร้อมรับฟังความคิดเห็นที่น่าสนใจในประเด็นและแง่มุมต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมการเสวนากว่า 150 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้และผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลแข็ง ตลอดจนประชาชนทั่วไป

     เมื่อวันพุธที่ 10  สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์  ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility” ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวน 56 คน ณ ห้องประชุม 201 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ และนักวิจัยสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดภายในงาน “Talent Mobility Fair 2016 ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกันในกิจกรรม TM Tech Show และบูธนิทรรศการ โดยการส่งแบบแสดงรายการผลงานวิจัย/เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด (แบบฟอร์ม A2) และแบบตอบรับการเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ (แบบฟอร์ม A3) ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ตามลำดับ ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ส่วนความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและต่างประเทศ ศูนย์บริการวิชาการฯ คุณกิติยา  จุมปา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-2880 ต่อ 564 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน้า 1 จาก 24