Chula Unisearch

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลระดับวิชาชีพ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นและระดับกลาง ให้เป็นผู้นำทางการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 5 กันยายน 2559 เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.0018.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมขอความกรุณาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่อีเมล์ jijy.1023@gmail.com หรือโทรสาร 0-2218-2888 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2559 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสิรีธร จิระกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08-1914-4016

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายการประกอบธุรกิจกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ องค์กรธุรกิจภาคเอกชน สถาบันการเงิน บุคลากรในสถาบันการศึกษา ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

     ผู้บริหารของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะคณะทำงานเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ภายใต้กรอบการดำเนินงานโครงการกลยุทธ์การขับเคลื่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

     จากการเดินหน้าดำเนินโครงการ “ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม” อย่างต่อเนื่องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่กับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลงานวิจัยเชิงประจักษ์มากขึ้น ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

  1. สังกัดงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุข ส่วนบริการวิชาการและวิจัย 2 ฝ่ายบริหารโครงการ  จำนวน 1 อัตรา
  2. สังกัดงานออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ส่วนบริการวิชาการและวิจัย 2 ฝ่ายบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา
หน้า 1 จาก 21