เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

List of the name to sign a contract on October 7, 2018, 9.00 a.m. at Chula Unisearch

Please bring with you two copies of complete application form with attached and needed documents in order to avoid the delay of the process. If your name is not on the list, please reapply.

Download Attachments: List for signing a contract


ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-2880 โทรสาร. 0-2218-2859
Email: unisearch@chula.ac.th

Search