เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Working in March, 2018

Chula Unisearch, Chulalongkorn University would like to remind you about the end of working for this semester. According to the information we gave you when we had a meeting last November, we asked you to work until March 15, 2018, and come back to school on May 16, 2018.

Download Attachments: Working in March, 2018

แบบประเมินการปฏิบัติงานในโรงเรียนของครูชาวต่างประเทศ

แบบประเมินการปฏิบัติงานในโรงเรียนของครูชาวต่างประเทศ

List of the names to sign a contract on October 8, 2017, 9.00 a.m. at Chula Unisearch

Please bring with you two copies of complete application form with attached and needed documents in order to avoid the delay of the process. If your name is not on the list, please reapply and show up on October 8, 2017, 1.00 p.m.


ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-2880 โทรสาร. 0-2218-2859
Email: unisearch@chula.ac.th

Search