เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Announcement for September Payment and Deposit

September is the last month of working for the project. Chula would like to thank for your devotion and attempt for several months. However, we need to change the way we pay for September due to the hard traffic on Chula Graduation Ceremony days, September 28-29, 2017.

Download Attachments: September Payment & Deposit


ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-2880 โทรสาร. 0-2218-2859
Email: unisearch@chula.ac.th

Search