เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

หลักสูตร/การประชุม

เปิดรับสมัครหลักสูตรวุฒิบัตร “การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจประกันภัย” รุ่นที่ 1

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจประกันภัย” รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่จำเป็นต่อการกำกับดูแลงานด้านธุรกิจประกันภัย ให้แก่บุคลากรและผู้ที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินหรือองค์กรในภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อนำไปใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การฝึกอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 และวันที่ 21-23 กันยายน 2560 รวม 5 วัน ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถส่งใบลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนหรือสำรองที่นั่งเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุพัตรา แผนวิชิต หมายเลขโทรศัพท์ 08-1808-9737

IMAGE GALLERY

Search