Chula Unisearch

     (22 มีนาคม 2560 – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาเรื่อง จากขั้วโลกใต้ถึงไทย เปิดข้อมูลการค้นพบใหม่โดยนักวิจัยคณะวิทย์ฯ จุฬาฯ  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ฐาสิณีย์ เจริญฐิติรัตน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุพงศ์  กาญจนพยนต์ อาจารย์จากภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เพิ่งกลับจากเข้าร่วมสำรวจขั้วโลกภายใต้โครงการขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พบซากพืชอายุกว่าหลายล้านปี สามารถเป็นหลักฐานในการส่งเสริมข้อมูลที่ว่า พื้นที่ขั้วโลกใต้เคยเป็นผืนแผ่นดินที่อุ่นมาก่อน  

     สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการจัดทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง โดยได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และศาสตราจารย์ ดร. วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรผังเมืองมหาบัณฑิต (หัวหน้าโครงการ) เป็นผู้กล่าวชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ

     กระทรวงพลังงาน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านพลังงานและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคเอเชีย “มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 หรือ Sustainable Energy & Technology Asia (SETA 2017)ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ

     Chulalongkorn - Nonthaburi Project is seeking for efficient and hard working foreign teachers. We have many positions available for teaching English, Mathematics, and Science for this coming semester, May 2017.

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนารูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ” ในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติให้เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย โดยการประชุมนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา กมลเวชช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อาจารย์กนกพรรณ อยู่ชา อาจารย์ประจำสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย