• FN-BN-10

    FN-BN-10

  • RV-Banner-WB-HSM

    RV-Banner-WB-HSM

Chula Unisearch

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility” ประจำปีงบประมาณ 2559  เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ควบคู่ไปกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ทางธุรกิจ อันส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น

 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 – 10 สิงหาคม 2559 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรพัทยา ซาสค์   งานหลักสูตร อบรม และการประชุม ส่วนบริการวิชาการและวิจัย 1 โทร 0 2218 2880 ต่อ 133

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม Rev290616.pdf

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัด “การประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 – Keep Calm And Learn CBT” ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์-สุโขทัย ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับจิตบำบัดด้วยเทคนิค Cognitive Behavior Therapy (CBT) ในประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นเวทีในการสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างนักบำบัดในสหสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร 0–2218-2895 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉันท์หทัย กตัญญู ส่วนบริการวิชาการและวิจัย 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-2880 ต่อ 421-424

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 อาจารย์ ดร. เสาวนีย์  วิจิตรโกสุม รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมในการประชุม CLMVT Forum: Toward a Shared Prosperity ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร งานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศไทย (Thailand) กับกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Cambodia) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao PDR) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Myanmar) และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam) ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างโอกาสในการขยายการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้นำระดับสูงของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการของประเทศในกลุ่ม CLMVT ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อก้าวสู่ตลาดโลกด้วยการเติบโตไปพร้อม ๆ กัน

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐรุ่นที่ 2/2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ในการบริหารจัดการภาครัฐโดยใช้แนวคิดการบริหารภาครัฐสมัยใหม่เชิงยุทธศาสตร์ตามวงจรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Circle) ตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้เทคนิค Balanced Scorecard การจัดทำงบประมาณและการบริหารโครงการสมัยใหม่ และการประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงการวิเคราะห์ผลประโยชน์ ความคุ้มค่าทางสังคม เศรษฐกิจและการเงิน ไปใช้ได้จริง โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ Workshop ทั้งนี้

     คณะผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ ดร. เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม และ ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมทั้ง อาจารย์ ดร. ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ผู้จัดการโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม นำผลงานวิจัย Eco-Products ของอาจารย์และนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การดำเนินการและประสานงานของส่วนความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและต่างประเทศของศูนย์บริการวิชาการฯ