Chula Unisearch

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย จัด “การประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 – Keep Calm And Learn CBT” ขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องรัตนโกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับจิตบำบัดด้วยเทคนิค Cognitive Behavior Therapy (CBT) ในประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างนักบำบัดในสหสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ให้มีโอกาสในการทำงานร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ  ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, Prof. Peter Trower, รศ. ดร. สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, ผศ. นพ. ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร, Dr. Ben Weinstein, อ. พญ. ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์, อ. นพ. ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล, อ. พญ. ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ฯลฯ บรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ อาทิ บทบาทและจุดเรียนรู้ของ CBT ในประเทศไทย, การป้องกันโรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น รวมถึงการนำเสนอกรณีศึกษาการบำบัดจริงด้วย CBT และการจัดเวิร์คช็อปสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองทำได้อยู่จริง

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลระดับวิชาชีพ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นและระดับกลาง ให้เป็นผู้นำทางการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรสาร 0-2218-2888 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสิรีธร จิระกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08-9141-4016

     เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง 7 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยของเครือข่ายฯ ใน 6 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์อาเซียน คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ คลัสเตอร์พลังงาน คลัสเตอร์สุขภาพ และคลัสเตอร์วัสดุศาสตร์ เพื่อแสดงผลงานที่เกิดจากความร่วมมือด้านการวิจัย ภายใต้แนวคิด RUN ร่วมมือสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมรองกรรมการผู้อำนวยการ อาจารย์ ดร. เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม และรองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

Postpone of First Announcement

Due to the delay of documents and rearrangement process, the first announcement for accepted teachers in Chula-Nonthaburi project will be postponed from September 11, 2016 to September, 20, 2016. Accepted teachers are scheduled to sign a contract on Sunday, September 25, 2016 at 10.00 a.m., Chula Unisearch. Failing to sign a contract on specific date and time may effect your position.

Payment for September 2016

Chula will pay for September salary earlier. Please come to submit record of working on Thursday, September 29, 2016. However, you have to work until Friday, September 30, 2016 in order to get October allowance and deposit. 

Thank you for your cooperation.

    คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมใหญ่เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำ “(ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ที่เป็นผู้ผลิต/ผู้ใช้/ผู้ดำเนินธุรกิจภูมิสารสนเทศ หรือหน่วยงานเชิงนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงนักวิชาการ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนการวิจัยเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ ผู้แทนสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ และผู้แทนองค์กรเอกชน/องค์กรสาธารณประโยชน์ รวม 120 คน ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น มุมมอง และข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในประเด็นและแง่มุมต่าง ๆ  ต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศครั้งนี้