• FN-BN-10

    FN-BN-10

  • RV-Banner-WB-HSM

    RV-Banner-WB-HSM

Chula Unisearch

    คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมใหญ่เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำ “(ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ที่เป็นผู้ผลิต/ผู้ใช้/ผู้ดำเนินธุรกิจภูมิสารสนเทศ หรือหน่วยงานเชิงนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงนักวิชาการ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนการวิจัยเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ ผู้แทนสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ และผู้แทนองค์กรเอกชน/องค์กรสาธารณประโยชน์ รวม 120 คน ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น มุมมอง และข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในประเด็นและแง่มุมต่าง ๆ  ต่อยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศครั้งนี้

     เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์  ศรีบุรี และอาจารย์ ดร. เสาวนีย์  วิจิตรโกสุม กรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ฉลองราชย์ 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ราชินี ศรีแผ่นดิน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และร่วมการเสวนา เรื่อง “ถ่านชีวภาพพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน” โดยเครือข่ายกลุ่มถ่านชีวภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านถ่านชีวภาพทั้งในเชิงวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรม และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และภาควิชาการ ทั้งนี้

     รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ และอาจารย์ ดร. เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ ดร. อุ่นเรือน เล็กน้อย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างจังหวัดเลยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ในการพัฒนาการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอุ่นรักริมโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

     รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์  ศรีบุรี และอาจารย์ ดร. เสาวนีย์  วิจิตรโกสุม กรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินและการเพิ่มผลผลิตด้วยถ่านชีวภาพ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยเด่น โดยประสบผลสำเร็จในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ได้จากการวิจัยสู่การนำไปใช้ในภาคชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดแสดงในภาคนิทรรศการ Highlight งานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในรูปแบบของ Research Community Mall ที่ประกอบด้วย Food Corner, Health Land, Life style & Gadget และ Energy Complex

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาควิชาผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผน และ การจัดทำผังเมืองรวมของเทศบาลท้องถิ่น”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ และความสามารถด้านการวางแผนพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองรวมแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม การฝึกอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2559 - 26 พฤศจิกายน 2559 ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 – 16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิจัยจุฬาฯ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือโทรสาร 02218-2888 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2559 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจริญพร  ม่วงกูล หรือ คุณเมริสา จุรณะโกเศศ งานหลักสูตร อบรม และการประชุม ส่วนบริการวิชาการและวิจัย 1 โทร 0-2218-2880 ต่อ 114, 133