Chula Unisearch

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลระดับวิชาชีพ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นและระดับกลาง ให้เป็นผู้นำทางการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรสาร 0-2218-2888 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสิรีธร จิระกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08-9141-4016

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสถาปนิก วิศวกร นักภูมิศาสตร์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีการสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้นักบิน การวางแผน ประมวลผล ควบคุมคุณภาพ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลพอยท์คลาวด์” (UAV Photogrammetric Technology: Planning, Processing, Quality Control and Point Cloud Applications) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมรู้ถึงเทคโนโลยีการสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้นักบิน รวมถึงขั้นตอนการทำงาน มาตรฐานความถูกต้อง ASPRSPositional Accuracy for Digital Geospatial Data ให้สามารถวางแผนงาน ประมวลผล และควบคุมคุณภาพผลลัพธ์งานสำรวจ UAV Photogrammetry และประยุกต์ใช้ข้อมูลพอยท์คลาวด์ด้วยโปรแกรม Autodesk ReCap, Civil 3D และ Infraworks 360 โดยผู้เข้าอบรมครบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากการอบรม

ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระดมความเห็นกำหนดพันธกิจและทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในยุคดิจิตอล” เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม สทค. อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานด้านโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและเอกชนในประเด็นต่าง ๆ อาทิ Infrastructure Sharing การแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง-การสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจและเอกชน Startup-FinTech และการพัฒนาด้าน E-Learning ของประเทศ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) เพื่อย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลของกิจการโทรคมนาคมไทย และกำหนดพันธกิจเพื่อนำไปสู่การผลักดันทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ในการประชุมนี้มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการ กสทช. รวมทั้งศูนย์บริการวิชาการฯ ในฐานะผู้แทนภาควิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม 

     เปิดมุมมอง โลกทัศน์ สัมผัสประสบการณ์ กับบันทึกการเดินทางจากตัวอ่อน...สู่โลกกว้าง การเดินทางหาความรู้ที่ไม่สิ้นสุดผ่านทางหนังสือ “สัตวแพทย์ข้ามพรมแดน Making the impossible, possible”ของ ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ ที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเมธีวิจัยอาวุโส สกว.