• FN-BN-10

    FN-BN-10

  • RV-Banner-WB-HSM

    RV-Banner-WB-HSM

Chula Unisearch

ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระดมความเห็นกำหนดพันธกิจและทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในยุคดิจิตอล” เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม สทค. อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานด้านโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและเอกชนในประเด็นต่าง ๆ อาทิ Infrastructure Sharing การแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง-การสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจและเอกชน Startup-FinTech และการพัฒนาด้าน E-Learning ของประเทศ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) เพื่อย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลของกิจการโทรคมนาคมไทย และกำหนดพันธกิจเพื่อนำไปสู่การผลักดันทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ในการประชุมนี้มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการ กสทช. รวมทั้งศูนย์บริการวิชาการฯ ในฐานะผู้แทนภาควิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม 

     เปิดมุมมอง โลกทัศน์ สัมผัสประสบการณ์ กับบันทึกการเดินทางจากตัวอ่อน...สู่โลกกว้าง การเดินทางหาความรู้ที่ไม่สิ้นสุดผ่านทางหนังสือ “สัตวแพทย์ข้ามพรมแดน Making the impossible, possible”ของ ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ ที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

Third Annoucement for Accepted Teachers to Sign a Contract on October 12, 2016, 1.00 P.M. Project of 2016-2017

  

     องค์การการค้าโลก (World Trade Organization (WTO)) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development (ITD)) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติและศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific 2016 (RTPC 2016) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD และ Dr. Luanga Mukela Faustin, Head, Asia and Pacific Regional Desk, Institute for Training and Technical Cooperation, WTO เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการฯ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี Cloud Computing และ Big Data ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Inspur Group Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการให้บริการประมวลผลแบบคลาวด์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้องรับรอง Inspur Group Co., Ltd. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แนบบุญ หุนเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ และ Mr. Peter Huang, General Manager of Inspur Oversea ร่วมลงนาม และผู้บริหารของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ และ ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองกรรมการผู้อำนวยการ ดร. ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ผู้จัดการโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. อาชัญญา รัตนอุบล หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ โดยมีคณาจารย์จุฬาฯ และคณะผู้บริหารของ Inspur Group Co., Ltd. เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม