• FN-BN-10

    FN-BN-10

  • RV-Banner-WB-HSM

    RV-Banner-WB-HSM

Chula Unisearch

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและพลังงาน (สนพ.) จัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการฯ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการขอรับทุนฯ พร้อมกับผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากรองศาสตราจารย์ ดร. กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นแม่ข่ายช่วยดูแลโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในแต่ละเครือข่ายพื้นที่ที่กำหนดไว้

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน” รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีในตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนกรณีศึกษาคดีสถาบันการเงินและคดีหลักทรัพย์ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9, 10, 11, 16 และ 17  มีนาคม  2560 รวม 5 วัน ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถส่งใบลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ LINE ID: 0818089737 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่6 มีนาคม 2560 และสามารถสำรองที่นั่งด้วยตนเองที่ https://goo.gl/dp4ucC  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา แผนวิชิต โทร 081-808-9737

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐรุ่นที่ 2/2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการบริหารงานสมัยใหม่เชิงยุทธศาสตร์ของการกำหนดยุทธศาสตร์ การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำงบประมาณและการบริหารโครงการ รวมถึงการประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินงานไปใช้ได้จริงในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop ทั้งนี้ หลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ ประกอบด้วยหลักสูตรย่อย 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 3 วัน ดังนี้

     องค์การการค้าโลก (World Trade Organization (WTO)) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development (ITD)) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติและศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific 2016 (RTPC 2016) ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน จาก 17 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD  Dr. Luanga Mukela Faustin, Head, Asia and Pacific Regional Desk, Institute for Training and Technical Cooperation, WTO และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ณ ห้อง 201 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     กระทรวงพลังงาน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านพลังงานและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคเอเชียในงาน “มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 หรือ Sustainable Energy & Technology Asia (SETA 2017)ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ