Chula Unisearch

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่วนความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและต่างประเทศ จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการ CU TALENT MOBILITY ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 201 อาคารวิจัยจุฬาฯ เพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม อันเป็นการเรียนรู้จากกระบวนการจริง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนทราบถึงความต้องการและสามารถตอบโจทย์ของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนต่อไป

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาควิชาผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผน และ การจัดทำผังเมืองรวมของเทศบาลท้องถิ่น”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ และความสามารถด้านการวางแผนพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองรวมแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม การฝึกอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 – 16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิจัยจุฬาฯ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือโทรสาร 02218-2888 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2560 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจริญพร  ม่วงกูล หรือ คุณเมริสา จุรณะโกเศศ งานหลักสูตร อบรม และการประชุม ส่วนบริการวิชาการและวิจัย 1 โทร 0-2218-2880 ต่อ 114, 133

กรมทางหลวง ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนา “แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง สู่ HIGHWAY 4.0” ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยเปิดแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของกรมทางหลวง พ.ศ. 2560-2564 พร้อมทั้งจัดการเสวนาในหัวข้อ “บทบาทกรมทางหลวงกับความท้าทายสู่ HIGHWAY 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสมพงษ์ คุ้มคง นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี คุณชุมพล สายเชื้อ เลขาธิการสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาเพื่อถ่ายทอดสาระของแผนยุทธศาสตร์ให้แก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงผู้แทนหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อหลักคิดและแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานโครงการและความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างผู้ร่วมการเสวนาในประเด็นการมุ่งสู่การเป็น HIGHWAY 4.0 ของกรมทางหลวง

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่วนความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและต่างประเทศ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานCU TALENT MOBILITY ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้นที่ 2 อาคารวิจัยจุฬาฯ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังถึงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกิติยา จุมปา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-2880 ต่อ 564 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและพลังงาน (สนพ.) จัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการฯ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการขอรับทุนฯ พร้อมกับผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากรองศาสตราจารย์ ดร. กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นแม่ข่ายช่วยดูแลโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในแต่ละเครือข่ายพื้นที่ที่กำหนดไว้