ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับกลาง สายวิชาการ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร “The Prospect” รุ่นที่ ๖ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้นที่ ๒ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพร้อมที่จะสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย