งานครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

     เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 28ปี แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ณ อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้นที่ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทางคณะฯ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงาน ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมสมทบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรวัดสิงหาสน์และมูลนิธิชัยพัฒนา