เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ณ อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9  ในโอกาสนี้ สถาบันฯ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงาน

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยพลังงาน ณ อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12  ในโอกาสนี้ สถาบันฯ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานและบุคลากรของสถาบันฯ

     เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ บริเวณโถงหน้าห้องรับรอง อันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที การขอขมาลาโทษ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการวิชาการฯ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ ได้ให้โอวาทและอำนวยพรแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขานรับนโยบายรัฐ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ด้วยการอุดหนุนซื้อข้าวจากชาวนาผู้ประสบปัญหาจากจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา เพื่อนำไปบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โรงเรียนแม่ปะน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รวมทั้งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

     รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 พร้อมร่วมฟังการเสวนาและการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หน้า 1 จาก 25