CU TALENT MOBILITY

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่วนความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและต่างประเทศ จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการ CU TALENT MOBILITY ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 201 อาคารวิจัยจุฬาฯ เพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม อันเป็นการเรียนรู้จากกระบวนการจริง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนทราบถึงความต้องการและสามารถตอบโจทย์ของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนต่อไป

     ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ที่ปรึกษาโครงการ Talent Mobility จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และคุณเพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมชี้แจงถึงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการฯ รวมถึงช่องทางการของบประมาณ ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยและบริษัทที่เข้าร่วมโครงการและดำเนินงานจนประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและตอบข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างทั่วถึง