การสัมมนาแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง สู่ HIGHWAY 4.0

กรมทางหลวง ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนา “แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง สู่ HIGHWAY 4.0” ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยเปิดแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของกรมทางหลวง พ.ศ. 2560-2564 พร้อมทั้งจัดการเสวนาในหัวข้อ “บทบาทกรมทางหลวงกับความท้าทายสู่ HIGHWAY 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสมพงษ์ คุ้มคง นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี คุณชุมพล สายเชื้อ เลขาธิการสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาเพื่อถ่ายทอดสาระของแผนยุทธศาสตร์ให้แก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงผู้แทนหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อหลักคิดและแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานโครงการและความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างผู้ร่วมการเสวนาในประเด็นการมุ่งสู่การเป็น HIGHWAY 4.0 ของกรมทางหลวง

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหารกรมทางหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด โดย คุณสุรชัย ศรีเลณวัติ ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน กรมทางหลวงเป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงและผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการสัมมนากว่า 200 คน