ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลกุมภวาปี โรงพยาบาลอุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1  

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำหนดจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแผนที่ภาษี เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการสำเร็จและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2560” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารงานและสามารถนำระบบแผนที่ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้น 4 รุ่น คือ

     เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ณ อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9  ในโอกาสนี้ สถาบันฯ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงาน

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยพลังงาน ณ อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12  ในโอกาสนี้ สถาบันฯ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานและบุคลากรของสถาบันฯ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสถาปนิก วิศวกร นักภูมิศาสตร์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำแผนที่ด้วย UAV อย่างมีคุณภาพ” (UAVMapping with Quality) รุ่นที่ 4 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงหลักการทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้นักบิน รวมถึงขั้นตอนการทำงาน ให้สามารถวางแผนงานและประมวลผลข้อมูล UAV ด้วยโปรแกรม Pix4d และ Photoscan Pro ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ โดยผู้เข้าอบรมครบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากการอบรม

หน้า 1 จาก 47