ส่วนความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและต่างประเทศ

     ส่วนความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและต่างประเทศ ฝ่ายบริหารโครงการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยมีภารกิจ

  1. เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ภาคอุตสาหกรรม
  2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรม
  3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของอาจารย์และนักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม

Media

บริการภาคอุตสาหกรรม