บริการวิจัยและพัฒนา/ที่ปรึกษา

ศูนย์บริการวิชาการฯ ให้บริการวิชาการครอบคลุมสหสาขาวิชาในลักษณะของการศึกษา วิจัย และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณนลินี  บุญยะโรจน์  (ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ)

โทร. 0-2218-2880 ต่อ 333  โทรสาร. 0-2218-4176

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณนรีภรณ์  จงพีรเดชานนท์  (ผู้จัดการส่วนบริการวิชาการและวิจัย 1)

โทร. 0-2218-2880 ต่อ 111  โทรสาร. 0-2218-4176

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณยุวดี  โห้สงวน  (ผู้จัดการส่วนบริการวิชาการและวิจัย 2)

โทร. 0-2218-2880 ต่อ 222  โทรสาร. 0-2218-2887

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ทั้งนี้ บริการวิจัยและพัฒนา/ที่ปรึกษา ประกอบด้วย 5 งานหลัก ดังต่อไปนี้

 

1. งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดนโยบาย และการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กร (Organization Development & Strategic Planning)
 • นโยบายสาธารณะด้านกฎหมาย การศึกษา การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข (Public Policy Study: Legal, Education, Tourism, Economics, Social and Public Health)
 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและจัดทำแผนการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Development and Technical & Financial Feasibility Study)

ติดต่อ คุณนุชจรี  วิศวินกุล (หัวหน้างานแผน นโยบายและยุทธศาสตร์)

โทร. 0-2218-2880 ต่อ 112  โทรสาร. 0-2218-4176

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. งานพัฒนาระบบบริหาร งานวิจัยการตลาด วิเคราะห์ด้านการเงิน และการประชาสัมพันธ์

 • การสำรวจทัศนคติและการวิจัยด้านการตลาด (Attitude Survey and Marketing Research)
 • การวิเคราะห์ด้านการเงินและการจัดการความเสี่ยง (Financial Analysis and Risk Management)
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
 • การจัดทำตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล (Key Performance Indicator and Monitoring & Evaluation)
 • การวางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ (Public Relation and Advertisement Planning and Implementation)

ติดต่อ คุณกนกวรรณ  จรัสดำรง  (หัวหน้างานการตลาดและการเงิน)

โทร. 0-2218-2880 ต่อ 121  โทรสาร. 0-2218-2891

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3. งานพัฒนาและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม สารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์

 • การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Master Plan Study and Development)
 • การให้คำปรึกษาและเสนอแนะทางเทคนิคด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Technical Consultancy and Advisory)
 • การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
 • การพัฒนาโปรแกรมและออกแบบระบบเครือข่าย (Program and Network Development)
 • การศึกษาและวางระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ (Logistics and Transportation System Study)

ติดต่อ คุณรายวะลา  กี้ประเสริฐทรัพย์ (หัวหน้างานไอทีและโลจิสติกส์)

โทร. 0-2218-2880 ต่อ 241  โทรสาร. 0-2218-2892

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4. งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน ความปลอดภัย สุขาภิบาล การแพทย์และสาธารณสุข และงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม

 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental and Natural Resource Management)
 • การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)
 •  การจัดการการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Energy Consumption and Conservation)
 • การจัดการระบบความปลอดภัยและสุขาภิบาลในอุตสาหกรรม (Industrial Safety and Sanitary Management)
 • การพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุข (Medical and Public Health Development)
 • การศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ (Research and Development on Nanotechnology, Biotechnology and Metal & Material Technology)
 • การศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Research and Development on Petroleum andPetrochemical)
 • การศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านเกษตรกรรม ประมงและปศุสัตว์ (Research and Development onAgriculture, Fishery and Livestock)
 •  การวิเคราะห์ ตรวจสอบและทดสอบทางเทคโนโลยีต่างๆ (Technical Testing and Analysis)

ติดต่อ คุณสุพรรษา  โกมินทร์  (หัวหน้างานวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข)

โทร. 0-2218-2880 ต่อ 251  โทรสาร. 0-2218-4173

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5. งานศึกษาและออกแบบทางกายภาพ วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

 • การจัดทำแผนแม่บทการใช้ที่ดิน (Master Plan of Land Use)
 • การวิเคราะห์และออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (Engineering and Architectural Design and Analysis)
 • การจัดวางผังเมืองและพัฒนาเมือง (Urban Planning and Development)

ติดต่อ คุณยุวดี  โห้สงวน  (รักษาการหัวหน้างานออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม)

โทร. 0-2218-2880 ต่อ 222  โทรสาร. 0-2218-2887

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.