โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้นสายการปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร CREAM (Competent Robust Efficient Agile Manager) รุ่นที่ ๘ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ จินตนา บุญบงการ อาจารย์อาวุโสภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการสื่อสารของผู้บังคับบัญชาระดับต้น” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมวดวิชา “การขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้คล่องตัว” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการร่วมกับรองอธิการบดีในภาระหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายและระเบียบที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพึงทราบและควรระวัง”  ซึ่งอยู่ภายใต้หมวดวิชา “การบริหารองค์การอย่างมั่นคงและยั่งยืน” เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา 

 

     สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีเปิด “โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้น สายปฏิบัติการ หลักสูตร CREAM (Competent Robust Efficient Agile Manager) รุ่นที่ 8” ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความท้าทายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคต” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 56 คน