จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและพระเกี้ยวภูมิพลังแผ่นดิน พร้อมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ ๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และบริเวณลานประชุมกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและพระเกี้ยวภูมิพลังแผ่นดิน และศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการอบรม และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๘ คน ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี มอบรางวัลผู้เข้ารับการอบรมดีเด่นให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ นายจรัล เดชประทุม นายชัยภัทร ศรีไทย นางสายสม วงศาสุลักษณ์ และนางสาวสุวิมล พงศ์พิทยานันต์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ภพผ. รุ่นที่ ๑-๓ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จและผ่านการอบรมรุ่นที่ ๔ อย่างอบอุ่น พร้อมทั้งมอบรางวัล มิสเตอร์ภูมิพลังแผ่นดิน ให้แก่นายฟ้าใหม่ แก้วรัตนปัทมา และ นายสงวน สรวยจิรวัฒน์ และรางวัล มิสภูมิพลังแผ่นดิน ให้แก่ นางภัทธิรา เอื้อชูเกียรติ

     ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน การจัดคอนเสิร์ต “ภูมิพลังสังคีตาภิวาทน์” เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ ได้รับเกียรติจากองคมนตรี ม.ร.ว. เทพ เทวกุล และ พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข เป็นประธานในพิธี โดยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล ให้การต้อนรับ

     รศ.นอ.นพ. เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ (รองอธิการบดี ด้านจัดการทรัพย์สิน) และ รศ.ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี (กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ในฐานะศิษย์เก่าหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 นำคณะศิษย์เก่า ภพผ. รุ่นที่ 2, 3 และ 4

     หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 

     หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จัดกิจกรรม “ดอกไม้แห่งปัญญาในร่มจามจุรี” เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งของหลักสูตร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เยี่ยมชมกิจการของคณะต่างๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะอักษรศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ ในโอกาสนี้ คณบดีทั้ง 5 คณะ

หน้า 1 จาก 4