หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย

โครงการ Best of the Bests

ปีที่จัดทำ 2552

หน่วยงานผู้ว่าจ้างผู้บริการระดับสูง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาทรรศนะและกระบวนทัศน์อุดมศึกษาในระดับชาติและสากล ทางด้านการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านคุณภาพของการอุดมศึกษา
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความพร้อมในการเป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา
 • เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักบริหารระดับสูงของผู้เข้ารับการฝีกอบรม อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการบริหารงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่มั่นคงและยั่งยืน

โครงการ Promise and Prospect

ปีที่จัดทำ 2553

หน่วยงานผู้ว่าจ้างผู้บริหารระดับกลาง สายวิชาการ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาทรรศนะและกระบวนทัศน์อุดมศึกษาในระดับชาติและสากล ทางด้านการอุดมศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านคุณภาพของการอุดมศึกษา
 • เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความพร้อมในการทำหน้าที่เป็น เป็น ผู้ช่วยและ ผู้ทำการแทน ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวไปเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป
 • เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักบริหารระดับกลางของผู้เข้ารับการฝีกอบรม อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการบริหารงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่มั่นคงและยั่งยืน

โครงการ Top Cream

ปีที่จัดทำ 2553

หน่วยงานผู้ว่าจ้างผู้บริหารระดับกลาง สายปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับปฎิบัติการให้มีความรู้ ความเข้าใจบริบทของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการบริหารเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของการบริหารการศึกษาให้เทียบเท่ากับระดับสากล
 • เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานในการสร้างคุณค่าของการทำงานให้สอดประสานและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
 • เพื่อพัฒนาแนวความคิดให้เป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภายใต้คุณธรรม

โครงการ Value Creation Team

ปีที่จัดทำ 2552

หน่วยงานผู้ว่าจ้างผู้บริหาร สายปฏิบัติการสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาผู้บริหารสายปฎิบัติการ ให้สามาถบริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศขององค์กร
 • เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานในแนวราบและแนวดิ่งให้สอดประสานอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
 • เพื่อพัฒนาแนวความคิดให้เป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรในการพัฒนางานและองค์กรภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และการกำกับกิจการที่ดี

โครงการ CREAM (Competent Robust Efficient Agile Manager)

ปีที่จัดทำ 2552

หน่วยงานผู้ว่าจ้างผู้บริหารระดับต้นสายปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาผู้บริหารสายปฎิบัติการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานอุดมศึกษา
 • เพื่อพัฒนาผู้บริหารสายปฏิบัติการ ให้สามารถบริหารงานสายปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศขององค์กร
 • เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานเป็นทีม และความภักดีต่อองค์กร เพื่อให้สามารถจัดการหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สามารถสอดประสานกับหน่วยงานอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

ติดต่อ คุณนงลักษณ์ สิงหเสมานนท์ (หัวหน้างานหลักสูตร อบรมและการประชุม)

โทร. 0-2218-2880 ต่อ 131 โทรสาร. 0-2218-2888

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.