ติดต่อเรา

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขที่ 254  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์  0-2218-2880   โทรสาร  0-2218-2859

เลขที่ผู้เสียภาษี 099-4-00016514-5

www.unisearch.chula.ac.th