ศูนย์บริการวิชาการฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008

ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพขององค์กรโดยการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพจนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 ด้านการบริหารและการจัดการ จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.)

ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การให้บริการวิชาการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ คล่องตัว และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ นอกจากนี้ ศูนย์บริการวิชาการฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในหลากหลายศาสตร์สาขาวิชา เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์นี้