คณะผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการฯ

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

  

 

 

  

 

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (อธิการบดี)   

ที่ปรึกษา     

 

  

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน

ที่ปรึกษา

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ

ที่ปรึกษา

 

 

  

 

 

  

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม (รองอธิการดี)

ประธานกรรมการ

 

 

  

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการ

 

 

  

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดุษฎี สงวนชาติ

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี

กรรมการและเลขานุการ

 

 

คณะผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี

กรรมการผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง

รองกรรมการผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม

รองกรรมการผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์

รองกรรมการผู้อำนวยการ