รู้จักเรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คงไว้ซึ่งปณิธานและนโยบายสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการแก่สังคม โดยการนำวิทยาการภายในมหาวิทยาลัยสนองตอบต่อความต้องการของหน่วยงานภายนอกด้วยการประยุกต์ให้สอดรับกับปัญหาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมโดยรวม

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในกำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 ภายใต้ชื่อสำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานแห่งแรกในระบบสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำความรู้และวิทยาการภายในมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัย และนิสิตได้มีโอกาสรับทราบถึงสภาพข้อเท็จจริงเชิงปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หัวใจของการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการฯ คือ ความมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นำปัญหามาให้มหาวิทยาลัยช่วยศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไข โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันคณาจารย์และนักวิจัยจะได้นำข้อเท็จจริงไปพัฒนาวิชาการให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงถ่ายทอดไปยังนิสิต เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และตรงความต้องการของสังคมต่อไป

 

ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ได้ขึ้นทะเบียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา ระดับ A หมายเลข 139 เพื่อการให้บริการวิชาการใน 15 สาขา คือ สาขาเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง สาขาการศึกษา สาขาพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาสาธารณสุข สาขาอุตสาหกรรม สาขาประชากร ด้านการวิจัยและประเมินผลและด้านทรัพยากรบุคคล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการท่องเที่ยว สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาพัฒนาเมือง สาขาการประปาและสุขาภิบาล สาขาเบ็ดเตล็ด ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านวางแผนธุรกิจ ด้านกฎหมายและด้านการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการเงิน

 

ปรัชญา

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งที่จะดำเนินการตามพันธกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งมวลศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ผู้แทนของมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งธำรงรักษาเกียรติและปกป้องผลประโยชน์อันพึงได้รับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิสัยทัศน์

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "เสาหลักของแผ่นดิน"

 

พันธกิจ

  • เชื่อมโยงและประสาน การถ่ายทอดนวัตกรรมและศักยภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและระบบวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คุณค่า

  • บริการด้วยใจ  มืออาชีพ

 

วัตถุประสงค์

  1. นำวิทยาการที่มีในมหาวิทยาลัยไปใช้ในการให้คำปรึกษาและแนะนำ รวมทั้ง ทำการศึกษาวิจัยเพื่อหาข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเป็นไปได้ และแนวทางปฏิบัติอันนำไปสู่การให้คำปรึกษาและแนะนำแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย อันจะใช้เป็นการปรับปรุงและพัฒนากิจการสังคมให้ดียิ่งขึ้น
  2. สร้างฐานความรู้และประสบการณ์ให้แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยและอาจารย์ในการนำวิทยาการไปประยุกต์ใช้ตามสภาพของปัญหาและความต้องการของสังคมที่เป็นจริง ตลอดจนการพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
  3. เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการจัดการด้านการติดต่อเจรจาเชิงธุรกิจ และจัดการเกี่ยวกับเงื่อนไขทางกฎหมายและข้อตกลงในการรับทำโครงการ ตลอดจนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยพึงได้จากการวิจัยและบริการทางวิชาการ


 

"เสาหลักของแผ่นดิน"