Chula Unisearch

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลกุมภวาปี โรงพยาบาลอุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1  

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำหนดจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแผนที่ภาษี เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการสำเร็จและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2560” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารงานและสามารถนำระบบแผนที่ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้น 4 รุ่น คือ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสถาปนิก วิศวกร นักภูมิศาสตร์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำแผนที่ด้วย UAV อย่างมีคุณภาพ” (UAVMapping with Quality) รุ่นที่ 4 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงหลักการทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้นักบิน รวมถึงขั้นตอนการทำงาน ให้สามารถวางแผนงานและประมวลผลข้อมูล UAV ด้วยโปรแกรม Pix4d และ Photoscan Pro ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ โดยผู้เข้าอบรมครบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากการอบรม

     ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินและการลงทุนกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบกับธุรกิจสินเชื่อและหลักประกันของสถาบันการเงิน ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะบริการของระบบการชำระเงินและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20, 21, 22, 27 และ 28 เมษายน  2560 รวม 5 วัน ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถส่งใบลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือ LINE ID: 0818089737 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2560 และสามารถสำรองที่นั่งด้วยตนเองที่ https://goo.gl/dp4ucC  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา แผนวิชิต โทร 081 808 9737 

หน้า 1 จาก 32